Draaiboek en bijlagen

Draaiboek voor de WZC

Download hier het draaiboek voor mondzorgcoördinatoren. Dit lijvig document dient als leidraad om een mondzorgbeleid in het woonzorgcentrum (WZC) te implementeren. WZC die zelfstandig aan de slag gaan (zonder ondersteuning van een procesbegeleider) kunnen gebruik maken van dit draaiboek en bijhorende documenten. 

Bijlagen 

In het draaiboek wordt regelmatig verwezen naar verschillende documenten als bijlagen. Deze kan je hieronder downloaden.

Bijlage Titel bijlage Omschrijving
 A Individueel preventief mondzorgplan Dit plan ondersteunt de preventieve mondzorg die elke bewoner nodig heeft. Het is de bedoeling dat er bij opname van een nieuwe bewoner dan ook dit mondzorgplan wordt opgestart en ingevuld.
B PowerPointpresentatie infomoment Met deze PowerPointpresentatie geef je aandacht aan het belang van mondzorg in het WZC. Hierbij creëer je een draagvlak bij de directie en kwaliteitsverantwoordelijken binnen de organisatie.
C Engagementsverklaring De engagementsverklaring neem je door na het infomoment en laat je ondertekenen door de directie. Dit document houdt het WZC (en/of de procesbegeleider) zelf bij.
D Overleg Mondzorgteam Dit sjabloon kan je gebruik maken wanneer het mondzorgteam samenkomt voor het bespreken van opdrachten en het actieplan. Dit sjabloon geeft structuur aan het overleg.
E Leden mondzorgteam Via dit overzicht kan je alle leden van het mondzorgteam noteren.
F Overzicht belangrijke stakeholders Dit document geeft een overzicht weer van belangrijke actoren binnen en buiten het WZC. Het kan gebruikt worden om de omgeving van de organisatie in kaart te brengen (om het project voor te stellen, om mondzorgprofessionals te zoeken,...)
G Materialen voor het kick-off moment Gezonde Mond stelt via deze link allerlei materialen (brochures, posters,...) voor het kick-off moment voor.
H Sjabloon gezondheidsmatrix Dit is een leeg overzichtsdocument. Deze matrix wordt ingevuld bij stap 2 i.f.v. de basisevaluatie van het mondzorgbeleid in de organisatie.
i Bevorderende en belemmerende factoren Via dit document krijgt men zicht op de huidige bevorderende en belemmerende factoren. Op basis van deze bevindingen kan er worden afgestemd op individuele noden en mogelijkheden binnen de organisatie. Deze kan meegenomen worden in de opmaak van het actieplan. 
J Uitkomstindicatoren registeren Via dit Excellbestand kan je een aantal indicatoren centraliseren, bijhouden en opvolgen (bv.aantal zorgverleners die opleiding rond mondzorg hebben gevolgd, aantal tandartsbezoeken,...). 
K Richtlijnen dagelijkse mondzorg In dit document vind je tips terug voor de verzorging van natuurlijke tanden, de tong, de uitneembare gebitsprothesen en de verzorging van de tandenloze of de droge mond. Er staan ook tips bij hoe je kan omgaan bij weerstandig gedrag bij de bewoner.
L Attitude- en kennis vragenlijst (online) Deze bevraging wordt afgenomen af bij zoveel mogelijk personen bij de start van het project en na 2 jaar werking, alsook 1 jaar na afronding. Alle ingevulde vragenlijsten worden door Gezonde Mond anoniem geanalyseerd. Vraag de resultaten op bij pauline.devos@gezondemond.be. Bij voldoende hoge responsgraad maakt Gezonde Mond een rapportje op met de resultaten van de (>20) participanten van jouw WZC.
M PowerPoint opleiding zorgverleners Deze PowerPoint (PPT) is een basisopleidingsmodule en bevat richtlijnen dagelijkse mondzorg voor kwetsbare ouderen.
N Poetskaarten Door het gebruik van deze kaarten kan een individueel aangepaste preventieve mondzorg van een bewoner bevorderd worden.
O Materiaallijst dagelijkse mondzorg Deze lijst geeft een overzicht van de materialen en producten die Gezonde Mond aanbeveelt voor de dagelijkse mondzorg bij ouderen.
P Actieplan Dit is een sjabloon waarin doelstellingen en acties kunnen weergegeven in een overzicht.
Q (Voorbeeld aankoopbeleid)  (niet beschikbaar) 
R Communicatieformulier met de tandarts Bij een jaarlijkse preventieve controle of bij het vaststellen van een behandelnood/klacht wordt een tandartsbezoek georganiseerd voor de bewoner. Neem dit formulier mee naar het tandartsbezoek. Afspraken met betrekking het behandelingstraject kunnen er worden weergegeven.
S (Overzicht van de indicatoren) (Dit document is aan vernieuwing toe.)
T Implementatiechecklist Deze checklist geeft je een zeer handig overzicht waarin kort wordt opgelijst wat er moet uitgevoerd worden, hoe men deze opdracht uitvoert, welke documenten er in orde worden gemaakt, wie deze stap dient uit te voeren. Vink af welke opdracht is afgerond.
U Sjabloon eindverslag

In stap 6 wordt dit sjabloon evaluatieverslag gebruikt door de leden van het mondzorgteam om de resultaten van de evaluatie gebundeld in kaart te brengen.

V Duurzaamheidchecklist In deze checklist kan het mondzorgteam nagaan of ze voldoen aan alle criteria om het mondzorgbeleid dat geïmplementeerd is verder te verankeren in het beleid van de organisatie.
W Samenvatting stappenplan Op deze factsheet staan alle stappen kort opgesomd en wordt weergegeven hoeveel tijd er per stap ongeveer wordt uitgerekend.

Specifieke documenten

Onderstaande documenten zijn (vaak nieuwe) documenten die gelinkt zijn aan een specifieke opdracht binnen een bepaalde stap. Je kan ze ook terugvinden onder de pagina 'overzicht per stap'.

Stap (opdracht) Titel bijlage Omschrijving
 1 (1.2) & 2 (2.3) Handleiding BelRAI 'Mond en Tanden' Om een correcte inschatting van de mondgezondheid en de mondhygiëne van de bewoner te kunnen maken, vul je 9 vraagjes van de BelRAI in. Gebruik hiervoor deze handleiding.
1 (1.3) Richtvragen m.b.t. visie In dit document vinden jullie enkele richtvragen en een voorbeeld visie tekst terug die kunnen helpen bij het opstellen van een visie. Dit is een belangrijke stap en zal centraal staan in het bepalen van het mondzorgbeleid en de keuze die zullen worden gemaakt in de loop van het project.
1 (1.5)  Omgeving van de organisatie in kaart brengen Dit is een voorbeeldmail die de mondzorgcoördinator kan aanpassen en sturen naar tandartspraktijk-adressen in de Eerstelijnszone. 
2 (2.1) Info gezondheidsmatrix Om een overzicht te krijgen van de huidige situatie, kunnen een aantal richtinggevende vragen gesteld worden. Deze kunnen jullie helpen om de gezondheidsmatrix te kunnen invullen.
2 (2.4)  Kennisclips Via deze link ga je naar het kennisplatform waar je filmpjes van alle mogelijke praktische instructies met betrekking mondzorg bij zorgafhankelijke ouderen kan bekijken.
1-2, 6 en 7  Evaluatieformulier WZC Dit formulier (Word) kan gebruikt worden om de indicatoren op de 3 meetmomenten te verzamelen op 1 pagina. Dit als voorbereiding om vervolgens de indicatoren digitaal door te geven via de indicatorentool mondzorg.
1-2, 6 en 7  Handleiding indicatorentool mondzorg

Deze handleiding legt uit hoe de indicatorentool mondzorg gebruikt wordt. De indicatorentool is een online platform op de huidige webpagina voor de opvolging van indicatoren mondzorg op organisatieniveau.

Extra hulpmiddelen nodig?

Gezonde Mond streeft ernaar om het project De Mondzorglijn continu te verbeteren op basis van de noden en wensen van de woonzorgcentra. Hierdoor worden er gaandeweg het project nieuwe materialen ontwikkeld. Nood aan een (nieuw) hulpmiddel maar bestaat deze nog niet? Laat het ons weten!